Voorwaarden

Begrippen

 1. Een opdracht zijn mondelinge afspraken tussen GARDE BLANCHE en zijn opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is die geen die de opdracht verstrekt aan GARDE BLANCHE
 3. Opdrachtbevestiging is de schriftelijke vertaling van de opdracht.
 4. Freelance kok is een geselecteerde kok door GARDE BLANCHE die de opdracht uitvoert .

Artikel 1 Opdrachten en opdrachtbevestiging

 1. Opdracht wordt opgesteld door GARDE BLANCHE, aan de hand van mondelinge afspraken, welke zijn voortgekomen uit het introductiegesprek tussen GARDE BLANCHE en opdrachtgever. In de opdrachtbevestiging staan afspraken zoals:starten einddatum opdracht,werktijden, minimum aantal gewerkte uren per dag en maximum aantal uren per week,uurtarieven,reiskosten,functie van Freelancekok. En kennisgeving omtrent de Algemene voorwaarden GARDE BLANCHE.
 2. Indien een opdracht wordt overeengekomen, bedraagt dit minimaal zeven uur per dag aaneengesloten en maximaal 40 uren per week per uitgeleende Freelance kok. De werkdagen en werktijden worden in nader overleg bepaald.

Artikel 2 Selectie

 1. GARDE BLANCHE kiest een freelancekok uit aan de hand van de haar bekende hoedanigheden en kundigheden van de door uitleen beschikbare krachten enerzijds en van de door opdrachtgever aan haar verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.
 2. GARDE BLANCHE is geheel vrij in de keus van de persoon of personen, die het op een aanvraag uitleent.
 3. GARDE BLANCHE ziet erop toe dat alle freelance koks er verzorgt uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan medewerkers in de horeca- en instellingssector.
 4. Voldoet een freelancekok niet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal de opdrachtgever dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden, door de freelancekok, aan GARDE BLANCHE kenbaar maken en is de opdrachtgever in dat geval slechts gehouden, aan GARDE BLANCHE te betalen verschuldigde tarief en reiskosten. Indien de opdrachtgever de betreffende freelancekok na het verstrijken van de in het vorig lid genoemde termijn werkzaamheden laat verrichten, draagt de opdrachtgever dientengevolge het volledige risico.
 5. Voor het overige is GARDE BLANCHE niet aansprakelijk voor Freelance koks, die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van schuld van GARDE BLANCHE bij de selectie.

Artikel 3 Kleding

 1. De freelancekok draagt een volledig koks tenue bestaande uit een koks broek, witte Koks jas en sloof.
 2. Mocht er andere of aanvullende kleding wenselijk zijn dan dient de opdrachtgever deze in de juiste maat kosteloos ter beschikking te stellen.

Artikel 4 Vrijheid freelancekok en arbeidstijd

 1. Het is een freelancekok niet toegestaan, af te wijken van de bij de opdrachtgever geldende werktijden en een kortere arbeidstijd aan te houden, indien zulks bij de aanvang van de arbeidsverhouding met GARDE BLANCHE reeds was overeengekomen of door GARDE BLANCHE in onderling overleg met de opdrachtgever alsnog wordt overeengekomen.
 2. GARDE BLANCHE kan ter zake nimmer door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5 Garantie veiligheid door opdrachtgever en volledige vrijwaring ter zake van GARDE BLANCHE

 1. De opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek onverkort in acht nemen met betrekking tot de freelancekok die betrokken is bij de werkzaamheden. Opdrachtgever is jegens de freelancekok in dat kader volledig aansprakelijk en vrijwaart GARDE BLANCHE uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van de freelancekok in dat kader.
 2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de freelancekok, is de opdrachtgever gehouden alle door de freelancekok bij het verrichten van zijn/haar werkzaamheden gelden schade te vergoeden, waaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Indien de freelancekok overlijdt, worde de schade inclusief de vergoeding van de schade wegens gederfd levensonderhoud en de kosten van lijkbezorging vergoed aan de in artikel 6:108 BW omschreven rechthebbenden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker van alle aanspraken zoals omschreven in dit artikel, mochten deze aanspraken op GARDE BLANCHE verhaald worden.
 4. Aansprakelijkheid van GARDE BLANCHE voor schade, veroorzaakt door de freelancekok aan opdrachtgever of derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien GARDE BLANCHE toch aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade door de freelance kok veroorzaakt, vrijwaart de opdrachtgever GARDE BLANCHE voor die aansprakelijkheid. De opdrachtgever dient aangaande afdoende verzekerd te houden.

Artikel 6 Vervoer en reiskosten

 1. Indien de opdrachtgever alvorens de definitieve opdracht bevestiging een intakegesprek wenst met de freelancekok komen de reiskosten voor rekening van de opdrachtgever. Er worden geen reiskosten in rekening gebracht bij geschiktheid van de freelancer en de daar uit voortvloeiende definitieve opdracht.
 2. Het vervoer van de freelancekok wordt verzorgd door freelancekok zelf, waarbij de reiskosten voor rekening komen
 3. van de opdrachtgever.
 4. Noodzakelijk gemaakte kosten voor o.a. parkeergelegenheid en rekeningrijden, pont en tol, komen ook voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Factuur op basis van werkbriefjes

 1. De factuur van GARDE BLANCHE worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende werkbriefjes, welke de opdrachtgever verbinden.
 2. De opdrachtgever is dan ook gehouden er op toe te zien of te doen toezien, dat op de werkbriefjes het aantal gewerkte uren en reiskilometers, juist zijn genoteerd en op waarheid zijn ingevuld.
 3. Bij verschil tussen het bij GARDE BLANCHE ingeleverde werkbriefjes en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij GARDE BLANCHE ingeleverde werkbriefjes voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.

Artikel 8 Betaling en gevolgen van wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door GARDE BLANCHE verzonden factuur te voldoen binnen 14 dagen na verzending van de factuur.
 2. Uitsluitend betalingen aan GARDE BLANCHE zelf werken bevrijdend. De betaling dient te geschieden door storting van het bedrag op een door GARDE BLANCHE aangegeven ING rekeningnummer. Betalingen aan een freelancekok of het verstrekken van voorschotten aan een freelancekok zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. Betalingen door of vanwege opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door opdrachtgever verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van opdrachtgever.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke is , zijn alle andere openstaande facturen direct opeisbaar, ook indien de eerder overeengekomen betalingstermijnen nog niet verstreken zouden zijn.
 5. De opdrachtgever is in gebreke indien:
 • niet tijdig wordt betaald.
 • ten laste van hem beslag wordt gelegd.
 • hij in staat van faillissement wordt verklaard.
 • hij surseance van betaling aanvraagt.
 • hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 9 Annulering

 1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij aan GARDE BLANCHE verschuldigd een schadevergoeding te betalen voor de door GARDE BLANCHE gemaakte kosten, onverminderd het recht van GARDE BLANCHE om van de opdrachtgever eventuele meerdere schade te vorderen, overeenkomstig de wet. Deze annuleringskosten zijn 20% van de geschatte projectprijs en worden in rekening gebracht indien de opdrachtgever de opdracht annuleert binnen de periode vanaf vijf dagen t/m 1 dag voor het contractuele aanvangstijdstip van het project.
 2. Indien sprake is van uitvoering van de inleen/uitleenovereenkomst geldt deze regeling eveneens indien de opdrachtgever uitvoering heeft gegeven aan deze overeenkomst door een opdracht te plaatsen. Alsdan wordt de projectprijs vastgesteld op de omvang van de alsdan te verrichten werkzaamheden.
 3. De annulering kan alleen schriftelijk geschieden.

Artikel 10 Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft GARDE BLANCHE het recht om na onverwijlde kennisgeving aan de opdrachtgever, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.
 2. Onder overmacht zal in ieder geval begrepen zijn: – belemmerende overheidsbepalingen en -verzoeken.; -onlusten; – stakingen; – storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren zaken, alsmede water- en energieleveringen; – brand en/of ongevallen; – transportbelemmeringen; – beslaglegging van welke aard en om welke reden dan ook; – alsook iedere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenis.

Artikel 11 Ziekte freelancekok

 1. In geval van ziekte van de freelancekok zal de freelancekok of GARDE BLANCHE zo snel mogelijk, de opdrachtgever hiervan in kennis stellen en zal GARDE BLANCHE in overleg met opdrachtgever,zo snel mogelijk op zoek gaan naar een vervangende freelancekok.
 2. Zodra bekend is wanneer de freelancekok beter is zal deze of GARDE BLANCHE de opdrachtgever informeren wanneer het werk hervat zal worden.

Artikel 12 Beëindiging/opzegging overeenkomst

 1. In de regel is sprake van beindiging van een overeenkomst door einde van de in de opdracht opgenomen einddatum.
 2. GARDE BLANCHE heeft het recht om de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beindigen indien de opdracht gever, na een schriftelijke ingebrekestelling, in verzuim blijft aan zijn verplichtingen jegens GARDE BLANCHE te voldoen.
 3. Ontbinding van de overeenkomst kan onverwijld plaatsvinden in geval van surseance van betaling of bij faillissement.

Artikel 13 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met GARDE BLANCHE. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes welke GARDE BLANCHE heeft verstuurd.
 2. Andere algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 14 Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag

Artikel 15 Slotbepaling

 1. Indien een artikel door de rechter nietig wordt verklaard of door de rechter wordt vernietigd, heeft dat geen invloed op de toepasselijkheid van de overige artikelen.
 2. De benaming van ieder artikel is geenszins bindend voor de inhoud. De benaming strekt slechts ter globale aanduiding.

 

 

Comments are closed.